Povedzte nám svoj názor

Pretvorte Buddy Sport tak, aby Vám vyhovoval čo najviac. Váš názor, pripomienka alebo ohlásená chyba sú pre nás veľmi dôležité. Vyhodnotíme ich a budeme Vás informovať o výsledku.

Email: Meno:
 
Text:

Registrovať sa

Ak ste registrovaný na Facebooku, nemusíte sa registrovať. Stačí sa prihlásiť stlačením tlačidla.

Prihlásiť sa
E-mail:
Meno:
Priezvisko:
Mesto:
Heslo:
Overiť heslo:
Súhlasím s podmienkami používania
Sem napíšte slovo 'buddysport':
Prihlásenie

Prihláste sa pomocou Facebook-u alebo použite účet z našej stránky.

Prihlásiť sa

Email:

Heslo:

Zabudol som heslo

Podmienky používania

Všeobecné obchodné podmienky Buddy Sport, o.z. pre používateľov portálu www.buddysport.sk

 

I. Úvodné ustanovenia 

 1) Prevádzkovateľom portálu www.buddysport.sk (ďalej len „portál“) v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je občianske združenie Buddy Sport (ďalej len „BS“) so sídlom 9. mája 51, 977 03 Brezno, IČO: 42192200, DIČ: 2023145872, zaspísané na Ministerstve vnútra SR, sekcia verejnej správy, číslo spisu: VVS/1-900/90-36322. Kontakt: tel: 00421 (0)910 942 948, e-mail: info@buddysport.sk.

2) Vlastníkom portálovej licencie je Ing. Milan Kyseľ, bytom 9. mája 51, Brezno, IČO: 45453985, DIČ: 1079700886, zapísaný v živnostenskom registri SR. Vlastník prenajíma portál prevázdkovateľovi výhradne len na účely poskytovania ponuky športov klientovi. Všetky reklamné priestory si vlastník prevádzkuje vo vlastnej réžii.

3) Portál umožňuje klientom rezervovať si online a jednorázovo svoje miesto v športových tímoch a na športoviskách, ktoré sú v ponuke.

4) Športoviská sú priestory (haly/telocvicne/ihriská), ktoré si BS prenajíma aby ich mohol ďalej ponúknuť športovým tímom.

5) Klient je osoba využívajúca portál prevádzkovateľa na rezerváciu svojho miesta v športových tímoch podľa svojej potreby. Klient je povinný pri svojej prvej registrácii korektne poskytnúť nasledovné povinné údaje: e-mailovú adresu, ľubovolné heslo, meno a priezvisko.

6) Športový tím (ďalej len „tím“) je skupina ľudí, ktorá sa cez portál prihlási na konkrétny čas a šport.

7) Kredit je interná hodnota peňažných prostriedkov klienta evidovaných v rezervačnom systéme prevádzkovateľa. Kredit je zvyšovaný o hodnotu vkladov klienta prepočítaných interným kurzom a znižovaný o hodnotu uskutočnených rezervácií klientom. Informáciu o aktuálnej výške kreditu je možné zistiť aj po prihlásení klienta do portálu. Kredit je možné navýšiť po prihlásení do portálu prostredníctvom služby TatraPay, CardPay alebo PayPal kúpením jedného z ponúkaných kreditových balíčkov. Ceny balíčkov sú v mene Euro (EUR). Uvedená suma je finálna.

8) Nevyčerpaný kredit nie je možné vrátiť späť klientovi.

9) Klient týmto zároveň súhlasí, že faktúry k nakúpeným kreditom mu budú zasielané na e-mail, ktorý poskytol pri registrácii do portálu.


II. Osobné údaje

1) Ochrana osobných údajov je upravená a vymedzená zákonom č. 428 / 2002 Z.z. - zákon o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov” a/alebo “zákon”) v znení neskorších predpisov a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EC.

2) Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Spracúvaním osobných údajov sa rozumie vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, napr. ich získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie a pod. v zmysle zákona.

3) Prevádzkovateľom je orgán štátnej správy, orgán územnej samosprávy, iný orgán verejnej moci alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania. Ak účel a prostriedky spracúvania osobných údajov ustanovuje osobitný zákon alebo kto plní zákonom ustanovené podmienky.

4) Prevádzkovateľ pred začatím spracúvania osobných údajov jasne vymedzí účel spracúvania osobných údajov. Portál www.buddysport.sk vymedzuje účel spracúvanie osobných údajov pre účely evidencie klientov pri registrácii na portály www.buddysport.sk

5) Osobné údaje možno spracúvať iba so súhlasom dotknutej osoby.

6) Zakazuje sa spracúvať osobné údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života.

7) Za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ tým, že ich chráni pred odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním. Na tento účel príjme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania.

8) V zmysle vyššie uvedeného a v súlade so zákonom udeľuje klient / dotknutá osoba súhlas so spracovaním osobných údajov v nasledovnom rozsahu podľa § 7 zákona č. 428 / 2002 o ochrane osobných údajov v platnom znení: Súhlasím, so spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, pohlavie, trvalý pobyt, dátum narodenia, fotografie a videozáznamy zobrazujúce klienta.

9) Doba platnosti súhlasu na spracovanie osobných údajov vo vyššie vymedzenom rozsahu je ohraničená dobou registrácie dotknutou osobou na portáli www.buddysport.sk

10) Dotknutá osoba vyjadruje súhlas s VOP zaškrtnutím okienka yes / áno pri registrácii.

III. Rezervácie

1) Klient je oprávnený uskutočniť rezervácie do tímov prostredníctvom portálu www.buddysport.sk. Rezervácie je možné uskutočniť len do výšky aktuálneho stavu kreditu na účte.

2) Pre identifikáciu klienta pri prihlásení sa do portálu cez internet slúži prihlasovací email a heslo alebo jeho identita zriadená na portály prevádzkovanom treťou osobou (Facebook.com, OpenID a pod). Pri prvom prihlásení do portálu bude klientovi zaslaný verifikačný e-mail. Kliknutím na link uvedený v e-maily klient potvrdí registráciu. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie prihlasovacieho emailu a hesla inými osobami.

3) Platby za rezerváciu miesta v tímoch sa realizujú prostredníctvom kreditov. Po prihlásení do tímu sa klientovi vinkuluje počet kreditov rovný cene športoviska pri minimálnom počte prihlásených klientov. V momente začatia športovej aktivity sa vinkulovanými kreditmi zaplatí účasť klienta na aktivite.

4) V prípade prekročenia minimálneho počtu klientov na konkrétnu športovú aktivitu, bude klientovi vrátená časť vinkulovaných kreditov tak, aby za aktivitu zaplatil len sumu kreditov zodpovedajúcu cene športoviska na jedného prihláseného klienta. Tieto vinkulované kredity mu budú vrátené v momente začatia športovej aktivity.

5) Cena športoviska je určená vo výške podľa aktuálneho cenníka Buddy Sport, o.z. platného v čase rezervácie miesta v tíme.

6) Pri príchode na športovisko sa klient preukáže na vyzvanie potvrdzujúcim emailom s unikátnym kódom. Športovisko má právo požadovať od klienta aj doklad totožnosti. Klient je povinný rešpektovať prevádzkový poriadok každého športoviska. V prípade, že má športovisko k dispozícii šatne, je ich klient oprávnený využívať.

7) Pri podozrení z podvodu má ktorýkoľvek z klientov registrovaných v tíme právo vyžiadať si výpis kódov na daný termín prostredníctvom telefónneho čísla 0910 942 948.

8) Stornovanie rezervácie do tímu je možné uskutočniť priamo na portáli pre konkrétny termín. Pri stornovaní viac ako 24 hodín pred aktivitou bude klientovi vrátených 50% kreditov. Ak klient stornuje svoju rezerváciu medzi 24 hodín až 8 hodín pred aktivitou, nezískava naspäť žiadne kredity. V prípade stornovania rezervácie 8 a menej hodín pred aktivitou nie je možné odhlásenie z aktivity. V takomto prípade odporúčame nájsť klientovi náhradu za seba. Týmito pravidlami sa snažíme chrániť každého klienta.

9) Pri nenaplnení minimálneho počtu hráčov na daný termín sa tento termín zruší prevádzkovateľom portálu. Klienti, ktorí mali na termín rezerváciu budú o tom upovedomení e-mailovou správou. Kredity vinkulované na tento termín budú klientom vrátené v plnej hodnote.

10) Klient berie na vedomie, že prevádzkovateľ portálu je oprávnený z technických príčin alebo z dôvodu vyššej moci zrušiť klientom rezerváciu. Túto skutočnosť je prevádzkovateľ povinný oznámiť klientovi v momente kedy sa to dozvedel. Za zrušené rezervácie budú klientovi vrátené vinkulované kredity v plnej výške.

11) Reklamácie sú vybavované telefonicky na tel. čísle 0910 942 948 (v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod), emailom na adrese reklamacie@buddysport.sk, alebo písomne poštou zaslanou na adresu prevádzkovateľa.

12) Reklamácie budú vyhodnotené do 15 dní odo dňa doručenia reklamácie prevádzkovateľovi, na základe vyhodnotenia objektívnych skutočností v reklamácii.

IV. Informačné e-maily

1) Registráciou na portáli www.buddysport.sk klient súhlasí so zasielaním informačných emailov (ďalej len "newsletter") e-mailovú adresu, ktorú dobrovoľne poskytol pri prvej registrácii na portáli. 

2) Buddy Sport si vyhradzuje právo na používanie údajov klienta portálu na zasielanie: a) informácií o ponuke športov; b) technických informácií týkajúcich sa využívania portálu; c) informácií o novinkách týkajúcich sa portálu.

3) Odoberanie newslettra je možné kedykoľvek prerušiť prostredníctvom zmeny nastavení v profile klienta na portáli, prípadne priamo z newslettra kliknutím na odkaz ukončenia zasielania newslettra.

V. Fotografie a Diskusné fórum

1) Klient sa zaväzuje, že na portál nahrá len také fotografie, ku ktorým má autorské práva alebo súhlas autora.

2) Klient nesmie na portál pridávať fotografie, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií.

3) Na fotografii nesmie byť žiadna forma reklamy. Za reklamu sa v tomto prípade považuje aj adresa www stránky, prípadne názov tovaru alebo služby. 

4) Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo nevhodné fotografie odstrániť aj bez predošlého upozornenia.

5) Pravidlá pre pridávanie fotografií uvedené v bodoch 1 až 4 tohto článku sa vzťahujú na všetky fotografie, ktoré klient pridáva na portál, a to najmä do jeho profilovej stránky.

6) Prevádzkovateľ portálu dáva klientovi s rezerváciou na konkrétny termín možnosť využiť diskusné fórum toho termínu. 

7) Klient preberá zodpovednosť za ním vytvorený obsah a príspevky a zaväzuje sa oslobodiť prevádzkovateľ portálu od nárokov tretích osôb.

8) Klient sa zaväzuje, že na diskusných fórach portálu nebude uverejňovať obsah, ktorý: a. porušuje platné právo, je protizákonný alebo proti dobrým mravom; b. porušuje značky, patenty, úžitkové alebo priemyselné vzory, autorské práva, obchodné tajomstvá alebo iné práva tretích osôb; c. má obscénny, rasistický, násilie oslavujúci, pornografický, mládež ohrozujúci alebo inak vývoj detí a mladistvých ohrozujúci alebo ovplyvňujúci charakter; d. má urážajúci, obťažujúci charakter alebo charakter ohovárania; e. obsahuje reťazové listy alebo pyramídové systémy; f. nepravdivo vyvoláva dojem, že je poskytovaný alebo podporovaný prevádzkovateľom portálu; g. obsahuje osobné údaje tretích osôb bez ich výslovného súhlasu k predmetu; h. má komerčný, obzvlášť propagačný charakter.
 
9) Menovanie internetových stránok, firiem alebo názvov produktov alebo služieb je povolené len vtedy, pokiaľ sa tak nedeje prednostne za účelom reklamy.

10) Všetci klienti komunikačných možností na portáli sú povinní používať akceptovateľnú voľbu slov. Urážlivá kritika alebo útoky na osoby ponižujúcim spôsobom sú zakázané.

11) Bez dotknutia iných práv je podľa bodov 6 až 10 tohto článku prevádzkovateľ oprávnený obsah a príspevky, ktoré tieto body porušujú, zmeniť ako aj čiastočne alebo úplne vymazať.

VI. Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach

1) Ak je s prevádzkou niektorej činnosti spravidla spojené odkladanie vecí, zodpovedá ten, kto ju vykonáva, fyzickej osobe za škodu na veciach odložených na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú, ak je takéto miesto na odkladanie vecí náležito technicky zabezpečené, okrem situácie ak by ku škode došlo aj inak.

2) Za klenoty, peniaze a iné cennosti sa takto zodpovedá len do výšky ustanovenej vykonávacím predpisom. Ak však bola škoda na týchto veciach spôsobená tými, ktorí v prevádzke pracujú, uhradzuje sa bez obmedzenia. Bez obmedzenia sa uhradzuje škoda aj vtedy, ak boli veci prevzaté do úschovy.

3) Klient sa zaväzuje uchovávať vnesené a odložené veci na mieste na to určenom v uzamykateľnej šatni športoviska a dodržiavať pokyny prevádzkovateľa.

4) Právo na náhradu škody sa musí uplatniť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel.

VII. Zodpovednosť klienta za ním spôsobenú škodu, ďalšie povinnosti klienta

1) Klient portálu www.buddysport.sk je povinný správať sa na športoviskách tak, aby nadmiernu nerušil iných klientov a aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku. 

2) Klient zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi stratou alebo poškodním zapožičaného športového náradia, športového odevu alebo v prípade poškodenia športoviska.

3) Klient sa zaväzuje dodržiavať na športoviskách základné hygienické pravidlá, všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi a bezpečnostné pravidlá

4) Klient sa zaväzuje dodržiavať na športovisku poriadok, vstupovať na športoviská v prezúvkach - športovej obuvy nezanechavajúcej farebné otlačky („non - marking“)

5) V prípade, že svojím konaním, ktorým porušil svoju vyššie uvedenú povinnosť, alebo inú právnu povinnosť, spôsobí klient škodu, je za ňu plne zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

VIII. Obmedzenia užívania portálu a zásady ochrany zdravia klientov www.buddysport.sk

Osoby, ktoré nesmú využívať portál www.buddysport.sk a zúčastňovať sa športových aktivít portálu www.buddysport.sk:

- osoby so zdravotným stavom, ktorý vylučuje bezpečne prevádzkovať športovú, alebo fyzicky namáhavú činnosť,

- pod vplyvom akýchkoľvek alkoholických, omamných, alebo psychotropných látok,

- osoby ktoré porušujú všeobecné obchodné podmienky Buddy Sport o.z.,

- osoby, ktorým Prevádzkovateľ udelil zákaz užívania www.buddysport.sk,

- klient sa zúčastňuje športových aktivít www.buddysport.sk výlučne na vlastné nebezpečenstvo a vlastnú zodpovednosť. www.buddysport.sk nezodpovedá za poranenie, úrazy, ktoré si klient spôsobil pri športových aktivitách sprostredkovaných www.buddysport.sk.

IX. Spoločné ustanovenia

1) Klient berie na vedomie upozornenie, že všetky osobné doklady a cennosti nemá nechávať uložené v skrinke v šatni počas využívania služieb. Prevádzkovateľ neručí za škody spôsobené klientovi krádežou jeho vecí v priestoroch špotoviska, ani osobných vecí v šatňových skrinkách. Osobné doklady a cennosti je zakázané nechávať v šatňových skrinkách!

2) Všetky vzťahy, ktoré nie sú zahrnuté týmito VOP, sa riadia platnými zákonmi SR

3) Klient udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateľa, a to na dobu určitú v lehote do 1 roka po poslednom čerpaní služieb. Informácie, ktoré klient poskytne prevádzkovateľovi, slúžia výlučne pre potrebu poskytovania konkrétnych služieb a nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Klient súhlasí s tým, že bude zaradený do databázy prevádzkovateľa, aby mohol byť informovaný o jeho výrobkoch, produktoch službách a ďalších akciách.

4) Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 16.2.2011. Upravené boli dňa 24.10.2011.